INSCRIPCIONS ACTIVITATS

Si te problemes per registrar-se siusplau contacti amb esports.tiana@tiana.cat
Inscriu-me
Recorda que si ja tens un nom d'usuari i una contrasenya has d'iniciar sessió per reservar una activitat.

Inscripcions addicionals
Inscripció
No hi ha Cursos i escoles disponibles.
Al·lèrgies o malalties a destacar
Condicions
L’Ajuntament de Tiana és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

Finalitats: Gestionar la inscripció a l'activitat per la qual vostè s'ha interessat i l’enviament (inclosa la via electrònica) de comunicacions vinculades amb les instal·lacions esportives municipals de Tiana, per tal de promocionar les activitats del propi municipi.

Cessió de dades: seran cedides a l'empresa Atlas Sport Consulting S.L, qui com a empresa que gestiona els serveis esportius, actuarà com a Encarregada del Tractament en nom de l'Ajuntament de Tiana, exclusivament en relació a aquest equipament municipal.

Les seves dades seran conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat o vostè ho sol·liciti, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’Ajuntament de Tiana email: tiana@tiana.cat i el de reclamació a www .agpd.es.

Dono conformitat a que es revoqui la meva sol·licitud d’inscripció en supòsit de que les meves dades patronals no corresponguin a la realitat, autoritzant a l’Ajuntament de Tiana a que ingressi en el seu compte l’import abonat per tal concepte.

Accepto la normativa reguladora de l’activitat a la qual m’inscric que es troba a la pàgina web pròpia de la mateixa activitat.

També accepto respectar el reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Tiana que es detalla a continuació:


REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE TIANA

CAPÍTOL 1: ÀMBIT D’APLICACIÓ.

1. Aquest reglament té com a objectiu regular l’ús de totes les instal·lacions esportives del municipi de Tiana.

2. Són Instal·lacions Esportives Municipals (I.E.M.), totes les construccions de propietat municipal, amb espais esportius i complementaris, (magatzems, vestidors, grades, cafeteries,..) destinades al desenvolupament de la pràctica esportiva. També tindran aquesta consideració els béns de caràcter moble adscrits de manera puntual o permanent a qualsevol de les instal·lacions expressades anteriorment.

3. Igualment els espais urbans, naturals o urbanitzats del municipi de Tiana on es vulgui desenvolupar un acte esportiu també tindran consideració d’I.E.M.

4. Als espais esportius dels Centres Educatius en horari extraescolar, també se’ls aplicarà aquest reglament.

5. La petició d’ús de les I.E.M. per part de qualsevol ciutadà entitat o col·lectiu es regirà per les normes d’aquest reglament.

CAPÍTOL 2: HORARIS

2.1 Poliesportiu municipal d’esports


DIES HORARI D’OBERTURA TANCAMENT
DILLUNS A DIVENDRES 16.00 HORES 24.00 HORES
DISSABTE 09.00 HORES 23.00 HORES
DIUMENGE 09.00 HORES 23.00 HORES


2.2 Camp municipal d’esports

DIES HORARI D’OBERTURA TANCAMENT
DILLUNS A DIVENDRES 16.00 HORES 24.00 HORES
DISSABTE 09.00 HORES 23.00 HORES
DIUMENGE 09.00 HORES 23.00 HORES

Per motius justificats, es podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions fora dels horaris anteriors.

1. La confecció i organització dels horaris tant d’entrenaments com de competició, són responsabilitat única de la Regidoria d´Esports de l´Ajuntament de Tiana. Cada temporada es revisaran , i en cap cas es podrà garantir de forma perpètua els dies i horaris sol·licitats per les entitats. Es valorarà en comissió Esportiva els interessos de cada entitat valorant la idoneïtat de les seves sol·licituds.

2. Els usuaris d’una instal·lació que participin en competició, hauran de lliurar obligatòriament els calendaris de competició de tots els seus equips, abans de començar la mateixa, per tal que la Regidora d´Esports tingui ple coneixement i les pugui incloure en el calendari anual de competició. Totes les modificacions s’hauran de comunicar amb 15 dies d’antelació, així com els canvis de calendari que es realitzin durant la temporada.

3. Les temporades de Nadal, Setmana Santa i estiu, gaudiran d’horaris especials, segons les necessitats de les instal·lacions. ( Campus d´Estiu, Pre-Temporades....).

4. La Piscina descoberta d’estiu té el seu horari especificat en el plec de condicions de l’adjudicació.


CAPÍTOL 3: PROPOSTA DE CRITERIS PER AUTORITZAR L’ÚS DE LES I.E.M.

Amb l’autorització de l’ús de les diferents I.E.M. es confecciona el Pla d’Ús de cada I.E.M.

El Pla d’Ús és la graella setmanal on es distribueixen totes les activitats esportives en funció del dia i l’horari d’ús. El Pla d'Ús permet quantificar l’oferta d'usos setmanal i practicants de pavelló a la setmana/mes/any.


3.1 Impacte del Pla d’Ús

La distribució horària de les activitats en les instal·lacions esportives permet definir:

1. La política esportiva municipal.
2. La sostenibilitat de les instal·lacions esportives, la viabilitat econòmica, esportiva i social

3.1.1 Impacte sobre la política esportiva municipal.

Una instal·lació esportiva és un bé públic que en aquest municipi té una alta demanda.

La decisió d’autoritzar l’ús a una entitat o col·lectiu prioritzant-la sobre un altre esdevé una definició de la política esportiva del municipi. La decisió sobre les taxes o la cessió d’ús esdevé també una definició de la política esportiva ja que defineix sobre quins col·lectius es prioritzen els recursos.

No és possible l’atenció uniforme a tots els col·lectius, sí l’aplicació del principi d’equitat. És a dir, es prioritzarà l’atenció sobre aquells col·lectius que compleixin una sèrie de criteris que defineixin la política esportiva municipal.

La distribució de les hores del camp de futbol, pavelló i pistes poliesportives de les escoles es regeix segons aquests criteris:
 40%-50% de les hores del pavelló i camp de futbol dedicades a l’esport federat.
 30%-40% de les hores del pavelló i camp de futbol a les escoles esportives.
 20%-30% de les hores del pavelló i camp de futbol a activitats de lleure.

3.1.2 Sostenibilitat de les instal·lacions.

 Viabilitat econòmica


La viabilitat econòmica s’assoleix sempre que s’estableixi un preu o taxa pel seu ús. En el cas del pavelló i camp de futbol la demanda es concentra en horari de tarda, per tant els potencials ingressos es poden assolir en horari de tarda ja que és l’horari de màxima afluència i demanda. Si les entitats utilitzen aquest horari de màxima demanda i es cedeix l’espai sense cap cost, aquesta decisió afecta a la possibilitat de realitzar oferta en la pista poliesportiva del pavelló i camp de futbol i per tant les possibilitats d’obtenció d’ingressos.

Objectiu econòmic.

Camp de Futbol i Pavelló Municipal.

Es proposa assolir ingressos equivalents a un terç del seu cost de gestió, sense imputar les amortitzacions per la construcció.

Aquests ingressos s’han de produir gràcies a que les entitats, no exemptes, paguin una taxa per a l’ús de l’espai i/o es realitzen activitats que generen ingressos per l’Ajuntament.


Piscina Municipal Descoberta.

En el cas de la Piscina Municipal Descoberta, l’objectiu a assolir és com a mínim equilibrar ingressos i despeses.

No es planteja cap objectiu econòmic per la resta d’espais esportius dels centres escolars.

 Viabilitat esportiva

El nivell d’ocupació determina la viabilitat esportiva de les instal·lacions.

Es proposa com objectiu els següents percentatges d’ocupació per assolir la viabilitat esportiva:


Pavelló 80-100% ocupació en horari de màxima afluència mesurat en usos esportius (1.500-1.700 usos setmanals)
Camp de futbol 80-100% ocupació en horari de màxima afluència mesurat en usos esportius (1.200-1.300 usos setmanals)
Piscina d’estiu No sobrepassar la l’ocupació màxima de 420 persones en horaris de tarda i cap de setmana
Pistes poliesportives Centres Educatius 50% ocupació en horari de màxima afluència mesurat en usos esportius (750 usos setmanals)

 Viabilitat social

El nombre de col·lectius diferents a qui dona servei la instal·lació és l’indicador proposat per mesurar la seva viabilitat social.


Pavelló
Mínim 5 col·lectius diferents al llarg de l’any o temporada a cada instal·lació
Camp de futbol
Piscina d’estiu
Pistes poliesportives Centres Educatius


3.2 Criteris per assolir la sostenibilitat esportiva de els/les IEM de Tiana


Per confeccionar el pla d’ús i garantir la correcta aplicació de la política esportiva del municipi, així com garantir la sostenibilitat de les IEM es proposen els següents criteris per autoritzar l’ús de les instal·lacions esportives municipals i confeccionar el seu Pla d’Ús:

3.2.1 Criteris vinculats amb les usuaris/es:

• La voluntat de la Regidoria d’Esports és atendre les necessitats de pràctica de les entitats esportives, col·lectius, i ciutadans de Tiana i/o d’altres municipis que vulguin realitzar una pràctica esportiva o activitat físico-esportiva, sigui de competició federada o no.

• Poden ser usuaris de les I.E.M, totes aquelles persones o grups de persones de Tiana que utilitzin aquestes per a pràctiques esportives i excepcionalment, per a altres activitats i que pertanyin a les següents categories:
a) Els clubs i entitats esportives.
b) Els centres escolars.
c) Les persones, grups o col·lectius amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no.

• Poden ser també usuàries les persones o grups de persones d’altres poblacions, sempre segons disponibilitat horària i d’espai, prèvia autorització de la regidoria d’esports en règim de lloguer.

• Qualsevol usuari/entitat de les I.E.M té dret a fer reclamacions i els suggeriments que consideri oportuns i adequats en relació al funcionament de la mateixa, fent arribar un escrit dirigit a la Regidoria d’esports.

• L´Ajuntament de Tiana disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per danys que es puguin produir derivats de l’ús de les I.E.M.
En cap cas respondrà dels riscs derivats de la pròpia activitat autoritzada, assegurança que haurà d’anar a càrrec dels usuaris i/o entitats.

• Tots els usuaris de les I.E.M de Tiana, queden subjectes a aquest Reglament d’ús i a tots el reglaments de rang superior que facin referència a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, així com a les lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme i a tota la normativa complementària que, en el seu cas s’aprovi.
• Qualsevol entitat, col·lectiu, organització podrà fer una petició d’ús de les instal·lacions esportives del municipi. Caldrà remetre una instància a la Regidoria d’Esports. Aquesta instància podrà ser física o virtual, però sempre adjuntant el full d’instàncies oficial, prèviament omplert.

1. Les peticions d’ús son de tres tipus:

• Petició d’ús de temporada. Demanda d’espai esportiu per una temporada esportiva (la instancia cal fer-se entre els mesos de juny-juliol segons la petició prèvia del tècnic; en cas de tractar-se d’una entitat que actualment ja utilitza les instal·lacions municipals). Caldrà remetre una instància física a l’Ajuntament. L’autorització d’ús de temporada per la utilització de les instal·lacions esportives municipals es farà en funció del calendari de competició oficial de la disciplina esportiva demandada per l’agent esportiu.

• Petició ocasional: Demanda d’espai esportiu un dia/es específics per realitzar una activitat concreta. Caldrà remetre una instància física o enviar un correu electrònic. En el moment que es disposi d’un procés de reserva on-line de les diferents IEM es podrà fer aquesta reserva sense realitzar una instància de forma física senzillament reservant l’espai esportiu de la I.E.M.
L’Ajuntament estudiarà la data sol·licitada per l’usuari i donarà prioritat als dies que la pista/camp s’utilitzi menys.

• Petició d’accés a piscina d’estiu durant la temporada d’estiu. Aquesta petició es concreta en la compra de l’entrada o l’abonament, presencialment o bé virtualment quan s’implanti la nova plataforma de compra online.

• Petició d’accés a la piscina d’estiu per col·lectius en dates puntuals o durant tota la temporada d’estiu. Els beneficiaris hauran d’entrar físicament o via correu electrònic el full de sol·licitud grupal i abonar la quantitat econòmica pertinent.

En el cas de les entitats esportives del municipi, podran sol·licitar l’entrada gratuïta a la piscina d’estiu en dates puntuals o bé si realitzen un campus esportiu d’estiu sempre i quan la Regidoria d’Esports ho autoritzi prèviament; aquesta sol·licitud pot esdevenir un conveni si la Regidoria d’Esports ho creu oportú.

Tots els usuaris de les IEM de Tiana, queden subjectes a aquest Reglament d’Ús i tos els reglaments de rang superior que facin referència a la utilització de les I.E.M., així com a les lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme i a tota normativa complementària que en el seu cas s’aprovi.

• L’Ajuntament de Tiana es reserva el dret exclusiu de la utilització de les instal·lacions per celebrar esdeveniments esportius o de qualsevol altre índole, quan ho cregui oportú. Es notificarà als usuaris o entitats els possibles canvis amb la màxima antelació possible, per tal de causar el mínim perjudici possible.

• Caldrà que els usuaris/es accedeixin als espais esportius en les següents condicions:

 Només es podrà accedir a la instal·lació amb roba i calçat esportiu. En tot cas haurà de ser diferent a l’utilitzat al carrer.

 No es pot caminar descalç, ja que pot ser causa de contagis.

 No es poden desplaçar porteries, ni manipular cortines ni les cistelles sense autorització del conserge de la instal·lació.

 No es poden arrossegar les porteries ni els bancs.

 Es prohibeix escopir i tirar líquids al terra.

 Els patins hauran de portar rodes i tacos específics de parquet.

 Cada equip mitjançant el seu entrenador o delegat es farà responsable del seu material tant de preparar-lo per a entrenaments i partits com de recollir-lo adequadament; en cap cas el personal de la instal·lació es farà càrrec del material de les entitats.

 Està totalment prohibida la sortida de material municipal de la pista/camp.

 Els partits amistosos o suspesos es podran jugar un dia d’entrenament en horaris propis sense afectar a la resta d’entitats, notificant-ho amb 15 dies d’antelació a l’Ajuntament perquè li sigui autoritzat.

 Caldrà tenir un comportament adequat, sense tirar ni deixar papers o ampolles a la pista/camp (en els entrenaments i partits); sent responsable de la seva neteja els propis usuaris/entitats.

 Cal utilitzar les papereres.

 Respectar les instruccions del personal responsable.

 Fer un bon ús del material esportiu.

 Fer un bon ús dels vestidors, grades, circulacions i espais esportius.

 Vetllar pel manteniment i neteja dels espais esportius, grades circulacions i vestidors.

 Tenir un comportament respectuós amb altres esportistes, àrbitres entrenadors i públic.

 Evitar comportaments violents.

 Fomentar valors i actituds positives i de respecte vers l’esport, els esportistes, els àrbitres i espectadors.

 Els menors de 16 anys sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult.

 No es podrà consumir begudes alcohòliques, ni fumar en la grada o espai esportiu, ni vestidors, circulacions o qualsevol altre espai.

 No es pot menjar en tot el recinte excepte en zones restringides i senyalitzades, només s’utilitzaran les zones habilitades per tal efecte.

 Està prohibit córrer i fer exercicis d’escalfament tant als passadissos com a les graderies. Tot i això es permetrà l’escalfament a les graderies els dies d’entrenament si el conserge així ho considerés.

 No es podrà entrar al mostrador del pavelló sense permís del conserge, per tant, prèviament la persona que ho sol·liciti ha d’estar autoritzada.

 Les reunions de les entitats (internes o externes) s’hauran d’efectuar a les seves pròpies oficines o sota petició i confirmació del conserge es podrà utilitzar la sala del pavelló.

 El material que hi ha guardat a la sala del pavelló només es podrà agafar amb prèvia autorització del conserge i només un parell de persones representants de cada entitat podran sol·licitar el permís.

 Els horaris atorgats per cada entitat, s’hauran de respectar. De tal manera, que si a l’horari surt el nom d’un equip, i es vol fer un canvi PUNTUAL per un altre equip; s’haurà de sol·licitar el canvi d’entrenament al conserge del pavelló. En el cas que el canvi d’entrenament sigui DEFINITIU, s’haurà de notificar el canvi per tal que coincideixin amb el pla d’ús que disposa l’Ajuntament i el conserge del pavelló.

 Les claus i l’accés als vestidors ha d’estar supervisat per el conserge. Per tant, cap entitat podrà decidir el vestidor que vol tenir, ni podrà agafar ell mateix la clau sense prèvia autorització.

 Els participants de les activitats esportives no podran accedir a la pista/camp de joc sense el seu entrenador o delegat que s’haurà d’identificar prèviament al responsable de la instal·lació.

 Igualment el pas a la pista/camp està restringit únicament i exclusivament als esportistes, cos tècnic, delegats i àrbitre.
 En tota activitat realitzada a la pista/camp serà obligatòria la presència en la seva totalitat horària de les persones adients per a cada activitat (entrenadors, delegats), cap equip podrà estar sol a la pista/camp.

 No es permetrà l’entrada d’animals en tot el recinte, exceptuant els gossos pigall.

• Caldrà que els usuaris/es accedeixin als vestidors de les instal·lacions esportives en les següents condicions:

 Els dies d’entrament, els vestuaris estaran a disposició del responsable de l’equip (entrenador/delegat) 30 minuts abans de l’entrada a pista. Els dies de partit es farà 45 minuts abans de l´inici exceptuant les primeres franges horàries que es farà quan els equips arribin i s’identifiquin al responsable.

 Una vegada acabada l’activitat els equips tindran 20 minuts per dutxar-se. Es procurarà, en aquelles categories en què sigui necessari, que el responsable tingui cura del comportament dels membres de l’equip.

 Cada equip/entitat es farà responsable dels possibles desperfectes causats als vestuaris, fent una comunicació immediata al personal de la instal·lació, així com dels objectes de valor que seran responsabilitat individual de cada propietari, quedant exempt de responsabilitat l´Ajuntament o el personal del poliesportiu.

 Si el personal responsable de la instal·lació localitza un desperfecte sense que aquest hagi estat notificat per l’infractor, es farà responsable a l’últim equip que utilitzi el vestidor. Si és en dia de partit s’instarà a què l’entitat local es posi en contacte amb la seva federació corresponent per tal de solventar el problema; tot i així, els costos dels desperfectes correran a càrrec de l’entitat, en cap cas de l’Ajuntament.

• Caldrà que els usuaris/es accedeixin a la piscina municipal en les següents condicions:

 Només es podrà accedir a la instal·lació amb roba i calçat de bany, en tot cas haurà de ser diferent a l’utilitzat al carrer.

 Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

 És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.

 Cap persona que tingui una ferida oberta (amb pèrdua de sang) podrà utilitzar les piscines.

 No es pot menjar ni beure a les zones no habilitades per fer-ho.

 No es pot entrar menjar ni beguda en envasos de vidre.

 No es poden tirar papers, ampolles, tirites, i d’altres objectes fora de les papereres.

 S’ha de tenir un comportament correcte i respectuós amb la resta d’usuaris.

 Cal complir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.

 En el recinte (tant dins com fora de l’aigua) no es permet cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, llençarse de cap enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar risc.

 En el cas de no saber nedar cal avisar als socorristes.

 Només es podrà utilitzar amb permís dels tècnics o socorristes els suros, pullboys, colchonetes... No es permet l’ús de vidre, tubs i aletes de forma lliure.

 En el cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o altres que comportin riscos per la pràctica d’activitat física, cal avisar al personal tècnic o socorristes i anar sempre acompanyat.

 En el cas de torbar-se malament, cal avisar immediatament a qualsevol treballador/a de la instal·lació.

 Es recomana posar-se crema solar cada 2 hores per tal d’evitar els efectes dels rajos ultraviolats i poder patir cremades perilloses.

 Tot i disposar d’abonament, en el cas que l’aforament de la piscina estigui complert, s’haurà de respectar al personal de la instal·lació per raons de seguretat, i esperar a que l’aforament disminueixi per tenir accés autoritzat a la piscina.

 No es permetrà l’entrada d’animals en tot el recinte, exceptuant els gossos pigall.

3.2.2 Criteris vinculats amb el pagament de taxes derivats de lloguers o cessió d’ús de les instal·lacions:

Si un partit s’endarrereix a causa d’un altre partit de la mateixa entitat o d’una altre entitat o usuari/a com a conseqüència d’una pròrroga del partit o partits anteriors o bé a causa de allargar-se l’encontre degut a sets complementaris o perquè la competició ho deriva; l’Ajuntament no es farà responsable de la sanció econòmica que pugui rebre aquesta entitat, tot i així, l’Ajuntament farà les gestions necessàries (conjuntament amb l’entitat) per tal de disminuir la sanció imputada per la federació o organisme corresponent.


• Lloguer d’espais esportius:
Per llogar el poliesportiu cal transmetre una instància física a l’Ajuntament sol·licitant data i hores d’utilització.

Cal un mínim de 10 dies d’antelació per reservar les instal·lacions esportives.

Per accedir a les IEM de Tiana s’haurà d’abonar la taxa d’utilització que correspongui segons l’Ordenança Fiscal aplicable, així com disposar del document que autoritza l’ús de la IEM.

L’interessat/da haurà de presentar el comprovant de pagament de la liquidació tributària al responsable de l’equipament, el dia de la utilització de la instal·lació.

En cas de coincidència de demanda d’horari de lloguer amb una activitat esportiva federada, sempre tindrà preferència aquesta.

• Cessió d’espais esportius:

A les entitats o col·lectius a les que es cedeix l’ús de les instal·lacions sense cost, serà necessari signar un conveni que reguli la relació. Aquest conveni definirà en quines condicions es pot utilitzar el pavelló i el nombre d’hores cedides, material, equip, ús de publicitat, cobrament d’entrades, normes de bon ús de les instal·lacions... Es reconeix d’aquest forma la tasca de promoció de l’esport i formació dels esportistes de les entitats del municipi.

Les entitats esportives autoritzades per realitzar un reserva de temporada hauran d’entregar conjuntament amb la seva petició d’ús el seu pla de formació dels seus equips. El Pla de formació és l’instrument que estableix:

1. Valors.
2. Objectius.
3. Continguts.
4. Metodologia d’aprenentatge de la pròpia entitat.
5. Recursos i material
6. Nombre de tècnics i titulació.
7. Instrument de formació que disposa

Cada inici de temporada l’entitat haurà de validar el seu pla d’ús autoritzat i alliberar els espais esportius que no vagi a utilitzar. Igualment haurà d’entregar a l’Ajuntament una memòria amb el nombre d’equips, categories i esportistes per equip, així com les quotes d’inscripció i matrícula. Igualment entregarà una previsió de les despeses.


3.2.3 Criteris vinculats amb el procés de reserva de la I.E.M.

• Procés de petició d’ús de temporada

1. Per realitzar l’ús de temporada, cada any les entitats-col·lectius hauran d’entregar per escrit una petició d’ús dels espais esportius així com d’altres requisits.

2. L’Ajuntament enviarà un e-mail a totes les entitats a principis de Maig per tal demanar la seva proposta de demanda d’ús dels espais esportius del pavelló/camp de futbol.

3. Les entitats tindran de temps fins a mitjans de juny per fer la seva petició d’ús de pista poliesportiva de pavelló, acompanyada del seu pla de formació i memòria esportiva, la petició d’ús caldrà que estigui registrada.

4. L’Ajuntament respondrà a la petició d’us de temporada autoritzant o no diferents espais i material, dies i horaris d’activitat, d’entrenament i competició. En el cas que es denegui l’ús es justificarà el motiu del mateix.

5. Des de mitjans de juny a mitjans de juliol la Regidoria d’Esports realitzarà el pla d’ús de la propera temporada. Caldrà aplicar el criteris definits en aquest document.

6. A mitjans de juliol l’Ajuntament enviarà l’autorització d’ús concedida a cada entitat.

7. Des de mitjans de juliol fins el 30 de juliol s’obre un període de d’al·legacions.

8. Les dues primeres setmanes de setembre es podrà corregir i ajustar els horaris en funció dels grups creats finalment en funció de les inscripcions a cada grup/equip de cada entitat.


• Procés de reserva ocasional.

1. L’entitat-col·lectiu-organització entrarà per instància la proposta de la I.E.M. amb dos setmanes d’antelació, detallant les dates i horaris, material, etc. Prèviament es podrà consultar via e-mail o telèfon la seva disponibilitat.

2. La Regidoria d’Esports una vegada rebuda la petició consultarà la disponibilitat.

3. En el cas que es consideri oportú es podrà autoritzar l’ús de la instal·lació esportiva per fer l’activitat autoritzada. Aquesta decisió resta en mans del Regidor/a d’Esports.

4. La Regidoria d’Esports comunicarà per escrit, telefònicament o via correu electrònic a l’entitat la resposta a las seva petició.

5. Es pot produir el cas que aquesta activitat implica l’anul·lació temporal de l’autorització d’ús d’una entitat . Per a què això es produeixi cal que:

• S’entregui un projecte d’activitat a l’Ajuntament
• Es realitzi un informe tècnic de la seva idoneïtat.
• Es produeixi una autorització per part del Regidor.
• S’informi a les entitats afectades.

6. En el cas de la Piscina Municipal l’autorització es produeix gràcies a obtenir l’abonament o l’entrada o bé la sol·licitud formal per escrit d’accés grupal.

Les entitats que disposen d’un conveni signat amb l’Ajuntament no assumiran la taxa pública per l’ús de l’espai esportiu.

Els col·lectius, persones o entitats que no disposin d’un conveni hauran d’abonar les taxes públiques per l’ús de les instal·lacions esportives.

Si l’Ajuntament disposa de serveis de reserva on-line el procés de reserva ocasional es produirà de forma automàtica via on-line.

3.2.4 Criteris vinculats amb la distribució del nombre d’hores de reserva dels espais esportius.

• Cada entitat amb conveni podrà fer ús d’un mínim de 2 hores a las setmana d’entrenament i 1 partit al cap de setmana, durant la temporada esportiva.

• En el cas que hi hagi un conflicte entre les demandes de les entitats per l’ús del pavelló i/o camp de futbol es proposa que la distribució de les hores, durant la temporada esportiva, entre les entitats, es realitzi en funció del percentatge d’esportistes que disposa respecte el total. És a dir aquella entitat que disposa de més esportistes inscrits disposarà d’un percentatge major d’hores. Alhora es valorarà que els esportistes siguin de Tiana, en el cas que dues entitats demanin les mateixes hores es prioritzarà l’entitat que ofereixi els seus serveis als esportistes ciutadans de Tiana. Com a màxim es permetrà un 20% dels esportistes de fora del municipi en el cas de conflicte.

• Aquest criteri d’origen dels esportistes s’aplica en el cas de conflicte per demanda d’horari.

• Per protegir les entitats minoritàries amb conveni, com a mínim el percentatge d’hores autoritzades pel seu ús serà similar al percentatge d’esportistes que representa del total. Com a màxim es proposa que sigui el doble. Exemple: si una entitat minoritària, els seus esportistes representen un 11% del total d’esportistes de les entitats del municipi, com a mínim ha de rebre el 11% de l’horari, i com màxim el 22%. Per obtenir un percentatge major, prèvia informació a l’Ajuntament caldrà que es posi d’acord amb alguna altra entitat perquè li cedeixi l’espai.

• Sempre que sigui possible es concentrarà els equips de les entitats els mateixos dies d’entrenament, compartint els espais esportius entre els mateixos equips de l’entitat.

• Si existeix una alta demanda en un espai, les entitats usuàries amb major o menor freqüència hauran de compartir l’espai amb d’altres equips. Si és possible, es reserva com a mínim 1 dia que podran disposa de l’espai sencer en exclusivitat per l’entitat col·lectiu que el reserva (en el cas de les categories minis s’entén pista sencera la pista de mini).

• De forma ocasional i per la realització de diferents actes, tornejos, campionats,.. una entitat podrà superar aquest percentatge durant un període de temps concret.

• Es prioritzarà les franges horàries de 16.00-19.00 hores per les escoles esportives de les diferents entitats i categories de base.


3.2.5 Condicions d’anul·lació de la reserva.

• És potestat de l’Ajuntament anular l’autorització de l’ús de les instal·lacions esportives si les entitats, col·lectius, persones que l’utilitzen:

1. No fomenten els valors de l’esport.
2. No respecten l’ús de l’espai esportiu i complementari.
3. Els seus esportistes i espectadors tenen comportaments violents.
4. Utilitzen l’ús de l’espai per altres fins que no pas els definits en la seva autorització d’ús.
5. No alliberen l’espai esportiu inicialment reservat, o bé, no ho utilitzin per manca d’equips o esportistes.
6. No arriben a un nombre mínim de 6 usuaris/jugadors per entrenament durant 5 o més ocasions consecutives, per tant, no s’utilitzen les instal·lacions; la Regidoria d´Esports podrà recuperar unilateralment aquesta hora.
7. No compleixen amb el seu pla de formació esportiva.
8. No paguen les taxes establertes per l’ordenança municipal.
9. No respecten els acords establerts en el conveni.

• La infracció de qualsevol punt d’aquesta normativa o conducta antisocial, pot implicar el desallotjament dels infractors i donar lloc a cancel·lar temporalment o definitivament el permís d’ús de les instal·lacions per part de l´Ajuntament de Tiana.

3.3 Cessió de despatxos

• L’Ajuntament cedirà a les entitats per tal de guardar material o habilitar-ho com a zona d’oficines. Aquest espai es podrà utilitzar amb el mateix horari de la instal·lació.

• Serà responsabilitat de cada entitat el vetllar per la neteja i el manteniment d’aquests espais.
• El personal responsable de la instal·lació tindrà una còpia de les claus d’aquets espais. En cap cas tindrà accés lliure i només ho farà quan aquests tinguin oberts o en cas d’incidència.

• En el cas que l’entitat usuària vulgui deixar el despatx, haurà de entrar una instància física a l’Ajuntament exposant la finalització de la cessió i facilitar les claus d’aquest.

• En el cas que una altre entitat vulgui sol·licitar la cessió del despatx haurà d’entrar una instància física a l’Ajuntament. La Regidoria d’Esports analitzarà si hi ha disponibilitat. En el cas que no hi hagi disponibilitat li comunicarà. En el cas que hi ha hagi disponibilitat s’haurà de notificar per escrit al beneficiari i fer constar formalment les obligacions d’aquest per escrit.

• Les entitats que ocupen actualment aquets espais són:

1. Club Bàsquet Tiana
2. Club Patinatge Tiana
3. Club Futsal Tiana
4. Diables


CAPÍTOL 4: RESPONSABLES DE LA INSTAL·LACIÓ

Les I.E.M. disposen de personal responsable, que es l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa d’aquest reglament i pel bon funcionament de la instal·lació.

No respectar les indicacions d’aquest personal podrà ser motiu de sanció, inclús, no permetre l’accés a la instal·lació.

CAPÍTOL 5: ACCESSOS I PÚBLIC

1. L’accés s’haurà de realitzar sempre a través dels punts específics d’entrada que s’estableixin per a tal efecte a cada instal·lació, i seguint sempre les indicacions de, l’organitzador o personal responsable de la I.E.M.

2. L’accés del públic per presenciar les activitats que se celebrin a les I.E.M tindrà caràcter gratuït, a excepció d’aquelles en les que s’estableixi el pagament d’una entrada, sempre que la Regidoria d´Esports de l´Ajuntament de Tiana, responsable últim de les I.E.M, ho estableixi amb anterioritat.

3. Estarà totalment prohibida l’entrada d’envasos de vidre, cadires, o qualsevol objecte que es pugui estavellar , així com pals amb banderes o símbols que convidin a la violència, a l’odi o al racisme.

4. El personal responsable de la instal·lació podrà denegar l’entrada o expulsar a qualsevol persona que no tingui un comportament cívic o provoqui aldarulls i si es creu necessari avisarà a les forces de seguretat.

5. L’Ajuntament de Tiana es reserva el dret d’admissió a les instal·lacions esportives municipals.CAPÍTOL 6: SANCIONS.

L’Ajuntament podrà sancionar als diferents usuaris o entitats si no respecten les normes de comportament establertes en aquest Reglament.

Les sancions podran ser econòmiques en el cas que:

1. Derivat del seu comportament incorrecte o mal ús es deteriori el material de les IEM, i per tant hauran d’abonar una sanció equivalent al seu cost o reposar el objecte deteriorat o trencat.

2. Derivat del comportament incorrecte del públic es deteriori un material de les IEM, i per tant hauran de abonar una sanció equivalent al seu cost o reposar el objecte deteriorat o trencat.


Les sancions podran ser relacionades amb l’ús de la instal·lació en el cas que:

1. No respectin de forma reiterada les normes establertes en aquest reglament ni les instruccions del responsable de la instal·lació, en aquest cas es podrà anul·lar l’autorització d’ús o denegar futures peticions.

2. Serà competència de la Regidoria d’Esports valorar i considerar cada una de les infraccions així com proposar la conseqüent sanció en relació a l’ús de l’espai esportiu.


CAPÍTOL 7: NORMATIVA SOBRE L’ÚS DE LA CALEFACCIÓ

7.1 Mesos d’utilització de la calefacció al poliesportiu.

• El poliesportiu disposa d’un sistema de calefacció establert per zones.
• Els mesos d’hivern (d’octubre a març) es podrà utilitzar la calefacció. Les condicions s’establiran des dels Serveis Tècnics Municipals, i sempre manipulada pel conserge de la instal·lació.

7.2 Franges horàries d’utilització.

• Aerotermos (situats a la pista). S’engegaran dues hores abans els dies de partit.
• Radiadors (situats als vestuaris). S’engegaran una hora abans els dies que hi ha entrenaments i partits. Els situats als vestuaris d’àrbitres només es posaran en marxa els dies de partits.
• Radiadors (situats al vestíbul). S’engegaran sempre que hi hagi personal treballant.
• La calefacció s’apagarà una hora abans que s’acabi l’activitat a la pista poliesportiva.


CAPÍTOL 8: NORMATIVA SOBRE PUBLICITAT

8.1 Autorització

• L´ autorització per instal·lar publicitat és competència de la Regidoria d´Esports.

• Aquesta s’obtindrà mitjançant una instància on constarà:

a) Nom de l´interessat i de l’entitat que representa.
b) Domicili de l´interessat i de l’entitat.
c) D.N.I i NIF de l’entitat.
d) Telèfon de l´interessat o de l’entitat.
e) Element que es sol·licita.
f) Publicitat que es vol exposar i el temps de durada.
g) Lloc, data i signatura.

• La Regidoria d´Esports es reserva el dret de vetar totalment o parcialment la publicitat si troba que no s’adequa en contingut o llenguatge a l’espai on va destinada.

8.2 Número i mides
• Els elements publicitaris permanents i mòbils hauran de complir la normativa municipal que s’aprovi en el seu moment sobre mides i materials entre entitats i Regidoria d´Esports.

• Cada entitat comptarà amb 10 espais per a pancartes.

• L´Ajuntament es reserva el dret de gaudir d’alguns espais per a publicitat pròpia sense ànim de lucre.

8.3 Llengua

• En relació als temes d’ús de la llengua, la retolació de les I.E.M, es regirà per la legislació vigent en matèria lingüística.

8.4 Costos i beneficis

• Tots els costos i beneficis aniran a càrrec exclusivament de les entitats.


CAPÍTOL 9: APARCAMENT

1. Les I.E.M disposen de places suficients per a la demanda generada per les activitats esportives establertes en el calendari anual.

2. En el cas que per a una activitat fora de les establertes en el calendari anual, sigui necessària la presència de les forces d’ordre públic s’haurà de notificar, amb 15 dies d’antelació la celebració d’aquesta, per emetre l’autorització corresponent.

3. En cap cas estarà permès l’aparcament dins de les I.E.M.
4. L´Ajuntament es reserva el dret de restringir o ampliar el tràfic o aparcament en el cas que ho consideri necessari.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb aquest reglament d’ús es deroguen totes les disposicions reglamentàries anteriors que pugui tenir aprovades l’Ajuntament de Tiana en referència a les I.E.M.

Tiana, gener de 2016.Aprovat definitivament per Decret de l’Alcaldia 112/2016 de 5 d’abril.

Publicació al BOP del dia 15 d’abril de 2016.